Programmanieuws

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

Onderbouw keuze voorkeursalternatief beter

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de MIRT-Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het rapport nu een goed beeld geeft van de effecten op milieu en verkeer, maar concludeert dat de gemaakte keuzes niet duidelijk zijn onderbouwd. Ook is ze het niet eens met de conclusies over verkeersveiligheid.

Het project
De minister van Infrastructuur en Waterstaat wil de doorstroming en verkeersveiligheid verbeteren op de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda. Ter voorbereiding op het tracébesluit is een MIRT-verkenning opgesteld. De eerste stap in deze verkenning is de keuze voor een voorkeursalternatief. In de tweede stap wordt dit voorkeursalternatief verder uitgewerkt. Voordat de minister hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Het milieueffectrapport voor de eerste stap (deel 1) is in oktober 2018 aan de Commissie voor toetsing voorgelegd. Zij concludeerde toen dat belangrijke informatie over de verkeersveiligheid en doorstroming van verkeer ontbrak. Ook was niet duidelijk waarom voor bepaalde oplossingsrichtingen werd gekozen.
De minister heeft een nieuw milieueffectrapport voor de eerste stap laten opstellen en de Commissie gevraagd dat te beoordelen.

Het advies
Het nieuwe rapport geeft een goed beeld van de effecten op milieu en verkeer en laat zien dat de milieuverschillen tussen verschillende wegaanpassingen klein zijn. Op basis van deze informatie is de Commissie echter van mening dat de keuze voor het verbreden van de A20 van 2 naar 3 rijstroken tot aan knooppunt Gouwe niet duidelijk beter is dan de andere voorstellen.

Vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid ligt de oplossing bij het Gouwe-aquaduct niet voor de hand. De Commissie vindt de positieve score op verkeersveiligheid namelijk te optimistisch, omdat de verbreding van de A20, de versmalling ter hoogte van het aquaduct, de toename van het verkeer en de toename van de complexiteit naar verwachting leidt tot een nieuw knelpunt.

De minister gaat over de uiteindelijke keuze voor de aanpassing A20, maar de keuze moet wel duidelijk te volgen zijn. De Commissie adviseert daarom de gemaakte keuze beter te onderbouwen. Mocht de minister bij haar keuze blijven, dan adviseert de Commissie in de volgende stap vooral het verbeteren van de verkeersveiligheid extra aandacht te geven.


Onderwerpen